منو سایت
اخبار و تازه ها
مطالب ذکرشده در نشست جامعه شناسان با رییس و معاونان صدا و سیما (28 شهریور 1394)، و یک توضیح در باره نحوه انعکاس رسانه ای آن.
مقاله مشترک با ریحانه جوادی /برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ریحانه جوادی
مقاله مشترک با دکتر محمود متوسلی و دکتر سمیه توحیدلو/ برگرفته از رساله دکتری دکتر توحیدلو
نوشته دکتر کاظم سام دلیری/ منتشرشده در مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
سخنرانی در نشست «تاریخ اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی؛ واگرایی ها و همگرایی ها»، در انجمن دانشجویی تاریخ دانشگاه تهران
نشست «نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی اخلاق» نوشته دکتر ابراهیم حاجیانی
مقاله برگرفته از رساله دکتری اصغر احمدی
مقاله مشترک با جلیل عزیزی و محمدرضا انصاری
مقاله مشترک با فرشاد مهدی پور
مقاله برگرفته از رساله دکتری سمیه توحیدلو
مصاحبه با فصلنامه دانشجویی-تحلیلی آرمانگرا
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
مقاله برگرفته از پایان نامه سید محمدعلی صحفی
مصاحبه با مجله سوره اندیشه
جلسه اول سلسله نشست های تاریخ در ترازو انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران
مصاحبه با روزنامه همشهری
1234