منو سایت
اخبار و تازه ها
منتشر شده در اولین شماره مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات
نگاهي به ريشه هاي تاريخي وقايع پس از انتخابات از منظر توسعه نيافتگي
در این کتاب، به تعاريف و نظريات تغييرات اجتماعي برنامه ریزی شده، تاريخچه مختصري از تغييرات اجتماعي برنامه ريزي شده و چالش هاي آن در دهه هاي اخير، کارگزاران تغيير، گروه هدف، کانال هاي ارتباطي بين گروه هدف و کارگزار تغيير، مقاومت گروه هدف در برابر تغيير، استراتژي تغيير و عوامل موثر در انتخابات استراتژي هاي تغيير پرداخته شده است و در فصلي ديگر، مثالها و نمونه هايي از کاربرد اين تغييرات در عمل آورده شده است و در انتها نيز پيامدهاي به کارگيري تغييرات اجتماعي برنامه ريزي شده بررسي شده است.
1234