منو سایت
جامعه شناسی تاریخی1
به بهانه سريال روزگار قريب
اگر بخواهیم بر اساس نظریه اطاعت ار اتوریته میلگرام، رفتار مردم کوفه را در حادثه کربلا تحلیل کنیم، باید گفت ظاهرا مردم کوفه نیز احساس عامل بودگی می کردند و نیز ماهیت زنجیره ای اعمال، آنها را تا عصر عاشورا کشاند. کوفیان هرگز تصور نمی کردند که سیر حوادث به کشتار عاشورا بینجامد...
پادشاهی در کنار تشیع، زبان و موقعیت جغرافیایی از عناصر ایجاد ملت ایران بوده است. اولین کرسی نظریه پردازی، نقد و مناظره توسط دکتر موسی نجفی با عنوان "تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان" برگزار شد.
پاره اى از اهل نظر در مقام تحليل ماجراى مشروطه، قائل به اين مسأله اند كه ناآشنايى روح جمعى ايرانيان با آداب و اقتضائات تجدد و مشروطيت، عامل اصلى شكست اين جنبش بود. این مقاله که نوشته دکتر عباس منوچهری است، مى كوشد اين مفروض پيشين را با استناد به ادبيات شعرى عصر مشروطه به چالش بگيرد و نشان دهد كه وجدان قومى ايرانيان به روزگار مشروطيت، چندان ناآشنا و ناآگاه به مبانى و الزامات آن جنبش نبوده است.
12345