منو سایت
جامعه شناسی تاریخی1
دکتر شفیعی کدکنی/ به نقل از سایت پارسینه
 کتاب مشترک با ریحانه جوادی
مقاله مشترک با ریحانه جوادی /برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ریحانه جوادی
مقاله مشترک با دکتر محمود متوسلی و دکتر سمیه توحیدلو/ برگرفته از رساله دکتری دکتر توحیدلو
نوشته دکتر کاظم سام دلیری/ منتشرشده در مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
سخنرانی در نشست «تاریخ اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی؛ واگرایی ها و همگرایی ها»، در انجمن دانشجویی تاریخ دانشگاه تهران
دوره دکتری جامعه شناسی. نیمسال اول 1393-1394
منتشر شده در شماره اول مجله «جستارهایی در جامعه شناسی تاریخی» . موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. شماره اول. بهار 1391. صص 49-81.
مقاله دکتر حسن محدثی در مجله چشم انداز ایران
نگاهی به تصویر محمدرضا پهلوی در کتاب «شاه بی شین»
مقاله برگرفته از رساله دکتری سمیه توحیدلو
مقاله مشترک با آرمین امیر و سحر فائقی. ارائه شده توسط آرمین امیر
1234