عناوين سايتنشست «کالبدشکافي کنش ايرانيان در نسبت با دولت» در کارگروه جامعه شناسي اقتصاد انجمن جامعه شناسي ايران با حضور دکتر ابراهيم توفيق و محمدرضا جوادي يگانه
خلق و خوي ايراني در گفتگو با روزنامه شهروند
محمد غفاري از دانشگاه شيراز
ميزگرد شفقنا با دکتر معيدفر و دکتر لواساني و جوادي يگانه
مقاله مشترک با بشير تفنگ سازي
سخنراني در گروه جامعه شناسي ادبيات انجمن جامعه شناسي ايران
منتشر شده در سايت شفقنا
مقاله ارائه شده در روز جهاني فلسفه 2010
مقاله مشترک با آرمين امير و سحر فائقي. ارائه شده توسط آرمين امير
مقاله مشترک با ريحانه جوادي
مقاله مشترک با ريحانه جوادي
بررسي ويژگي هاي جامعه شناختي مردم کوفه در گفت وگوي شفقنا با محمدرضا جوادي يگانه: کوفه در يک شرايط ديکتاتوري قرار داشت/ تنها کوفيان بي وفا نبودند، خاکستر مرگ بر جهان اسلام پاشيده شده بود
يادداشت منتشرشده در مهرنامه
نگاهي به پايان نامه فاطمه قنبريان
نگاهي به پايان نامه سيد محمدعلي صحفي
نقد تحقيق و مقالات در باره تنبلي اجتماعي
ترجمه کتاب مکنزي مور و اسميت. ترجمه مشترک با عليرضا صادقي
منتشرشده در سايت آينده آنلاين
مقاله مشترک با فاطمه قنبريان