منو سایت
کتابها
خلقیات ایرانیان از منظر بیگانه‌های آشنا
به کوشش محمدرضا جوادی یگانه، جبار رحمانی، سعیده زادقناد، عبدالله بیچرانلو
 کتاب مشترک با ریحانه جوادی
ترجمه کتاب مکنزی مور و اسمیت. ترجمه مشترک با علیرضا صادقی
در این کتاب، به تعاريف و نظريات تغييرات اجتماعي برنامه ریزی شده، تاريخچه مختصري از تغييرات اجتماعي برنامه ريزي شده و چالش هاي آن در دهه هاي اخير، کارگزاران تغيير، گروه هدف، کانال هاي ارتباطي بين گروه هدف و کارگزار تغيير، مقاومت گروه هدف در برابر تغيير، استراتژي تغيير و عوامل موثر در انتخابات استراتژي هاي تغيير پرداخته شده است و در فصلي ديگر، مثالها و نمونه هايي از کاربرد اين تغييرات در عمل آورده شده است و در انتها نيز پيامدهاي به کارگيري تغييرات اجتماعي برنامه ريزي شده بررسي شده است.