منو سایت
بازاریابی اجتماعی
نوشته بالدوین گروپ. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و معصومه شرقی ثانی.
 نوشته لندیس. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی.
نوشته گلوریا-بیگورنیا. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی
نوشته انجمن مکنزی مور. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی
نوشته دیوید لندیس. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی
نوشته استیو منزیس. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی
سخنرانی ارائه شده در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان های سراسر کشور.
ترجمه کتاب مکنزی مور و اسمیت. ترجمه مشترک با علیرضا صادقی