منو سایت
بازاریابی اجتماعی
سخنرانی ارائه شده در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان های سراسر کشور.
ترجمه کتاب مکنزی مور و اسمیت. ترجمه مشترک با علیرضا صادقی