منو سایت
مقالات
مقاله مشترک با سپیده برزو و مهشید شهیدی
مقاله مشترک با محمدجواد زاهدی و امیر ملکی و پروین علی پور
مقاله مشترک با مینو صدیقی کسمایی
مقاله منتشرشده در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی کشور
مقاله مشترک با ریحانه جوادی /برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ریحانه جوادی
مقاله مشترک با دکتر محمود متوسلی و دکتر سمیه توحیدلو/ برگرفته از رساله دکتری دکتر توحیدلو
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
منتشر شده در شماره اول مجله «جستارهایی در جامعه شناسی تاریخی» . موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. شماره اول. بهار 1391. صص 49-81.
مقاله ارائه شده به سمینار معماری کلان اوقات فراغت شهر تهران
مقاله برگرفته از رساله دکتری اصغر احمدی
مقاله مشترک با جلیل عزیزی و محمدرضا انصاری
مقاله مشترک با فرشاد مهدی پور
مقاله برگرفته از رساله دکتری سمیه توحیدلو
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
1234